کیفیت زعفران

کیفیت زعفران براساس اندازه گیری های آزمایشگاه تخصصی بررسی می شود

واز طریق بررسی خواص از جمله کروسین(عامل رنگ)، پیروکروسین(عامل تلخی و طعم)

و سافرانال(عامل عطروبو) طبقه بندی میگردد.

سایر عواملی که کیفیت این محصول را تحت تاثیر قرار میدهد:

بقایای گل زعفران و برخی ترکیبات غیرارگانیک خارجی (خاکستر زعفران).

استانداردها

استانداردهای جهانی به شماره ۳۶۳۲ برای طبقه بندی و درجه بندی این محصول توسط سازمان بین المللیISO تدوین شده است.

این استاندارد صرفا زعفران را به طور تخصصی مورد بحث و بررسی قرار میدهد.

این استاندارد ۴ درجه و نوع را با توجه به قدرت رنگی این محصول تعیین نموده است.

ضعیف ترین آن با عنوان درجه ۴

و به ترتیب با افزایش قدرت رنگی به درجات ۳، ۲ و ۱

که دارای بهترین کیفیت وبالاترین قدرت رنگی است طبقه بندی می شود.

( شرکت بهرامن از بهترین محصول درجه بندی شده توسط ISO که کیفیت وقدرت رنگی بالاتری دارد تهیه می شود)

قدرت رنگی این محصول به سه رنگدانه طبیعی موجود در آن برمیگردد.

  • کروسین:

که به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ودر طول موج ۴۴۰nm در آزمایشگاههای تخصصی اندازه گیری می شود وعامل رنگ این محصول است.

  • پیروکروسین:

که عامل طعم آن است و در طول موج ۲۵۷nm اندازه گیری می شود.

  • سافرانال:

که عامل عطروبوی آن بوده و در طول موج ۳۳۰nm اندازه گیری می شود.

 

X